prof. Anna Sender
Rektor Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. Puszkina w Brześciu

prof. Aleksander Karabanov
Dyrektor Instytutu Zarządzania Naturą, Białoruska Akademia Nauk

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

dr Irina Abramova
Dziekan Wydziału Geografii Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. Puszkina w Brześciu