2 września 2018 (niedziela) - wydarzenie geoedukacyjne

 

Piknik geologiczny

 

3 września 2018 (poniedziałek) - sesje referatowe

 

Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG

Sesje plenarne

Sesja 1 - referaty zamawiane

Paweł Aleksandrowski  „Główne rysy tektoniki Polski”.

Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec, Michał Malinowski, Marek Lewandowski, Paweł Aleksandrowski, Mateusz Mikołajczak  „O naturze strefy Teisseyre’a-Tornquista”

Piotr Krzywiec „Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych” 

Andrzej Konon, Barbara Rybak-Ostrowska, Michał Wyglądała, Anna Haluch, Michał Malinowski i Marta Cyz „Późnosylurskie-wczesnodewońskie deformacje tektoniczne na przedpolu pomorskiego odcinka orogenu kaledońskiego”

Andrzej Wierzbowski „Jura łukowska - retrospekcja osiągnięć badawczych i nowe wyzwania"

 

sesje równoległe

Sesja 2 - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Sesja geoturystyczna powinna zawierać wystąpienia związane przede wszystkim z regionem – Podlasiem, powiatem łukowskim i Lubelszczyzną i prezentujące ich atrakcje geoturystyczne. Miło jednak zostaną przyjęte artykuły promujące geoturystykę, a zwłaszcza geoturystykę kwalifikowaną w innych regionach kraju.       

Sesja 3 - Inwestycje budowlane na krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej

W ramach sesji zostaną zaprezentowane informacje na temat inwestycji budowlanych zrealizowany lub realizowanych w strefie krawędziowej platformy wschodnioeuropejskiej. W referatach zostaną zaprezentowane najważniejsze oddziaływania na obiekty budowlane występujące w strefie krawędziowej platformy. Uczestnicy sesji zapoznają się z zasadami dokumentowania geologiczno-inżynierskiego na terenach występowania deformacji tektonicznych oraz z charakterystyką rejonów geologiczno-inżynierskich w strefie krawędziowej.

Sesja 4 - Zagadnienia czwartorzędowe w rejonie Łukowa

Budowa geologiczna osadów czwartorzędowych i ich podłoża okolic Łukowa. Wpływ lądolodu zlodowacenia Odry na wykształcenie osadów występujących na powierzchni terenu i ukształtowania rzeźby terenu. Interglacjalne osady kopalnych jezior.

 

Sesja posterowa

 

Walny Zjazd Delegatów PTG

 

uroczysta kolacja w Parisel Palace

 

4 września (wtorek) - sesje referatowe i terenowe

 

Sesje plenarne

Sesja 1 - Osady jurajskie w Polsce - stratygrafia, fauna i środowisko sedymentacji

Sesja poświęcona będzie osadowym skałom jurajskim występującym w Polsce, które z racji różnego składu i pochodzenia, bogatej skamieniałej faunie, a także znaczeniu dla budowy geologicznej stanowią od lat punkt zainteresowania sedymentologów, stratygrafów, paleontologów, geochemików i paleoklimatologów. Z uwagi na znaczenie naukowe i wartości edukacyjne osady te mogą stanowić również ciekawe obiekty turystyczne będące w polu zainteresowania miłośników geologii.

Sesja 2 - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Sesja 3 - Strefa kontaktu platformy wschodnioeuropejskiego z platformą zachodnioeuropejską

 

Sesje terenowe

A: wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej.

 

Kolacja przy ognisku

 

5 września (środa) - sesje terenowe 

 

B:  Terra Lukoviensis- osady i formy rzeźby terenu lądolodu zlodowacenia Odry i interglacjalne plejstoceńskie pojezierza.

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie.