2 września 2018 (niedziela) - wydarzenie geoedukacyjne

Piknik geologiczny

 

3 września 2018 (poniedziałek) - sesje referatowe

09:00 – 10:30 Rejestracja uczestników / serwis kawowy

10:30 –  11:00 Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG,

 wystąpienia gospodarzy i gości

Sesje plenarne

Sesja - referaty wprowadzające

Prowadzący sesję prof. dr hab. Andrzej Konon

11:0011:30 - Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec „Główne rysy tektoniki Polski”.

11:3012:00 Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec, Michał Malinowski, Marek Lewandowski, Paweł Aleksandrowski, Mateusz Mikołajczak „O naturze strefy Teisseyre’a-Tornquista”

12: 00 – 12:15 przerwa kawowa

Prowadzący sesję prof. dr hab. Stanisław Mazur

12:1512:45 Piotr Krzywiec, Mateusz Kufrasa, Aleksandra Stachowska, Agata Stypa „Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych” 

12:4513:15 Andrzej Konon, Barbara Rybak-Ostrowska, Michał Wyglądała, Anna Haluch, Marta Cyz i Michał Malinowski „Późnosylurskie-wczesnodewońskie deformacje tektoniczne na przedpolu pomorskiego odcinka orogenu kaledońskiego”

13:15 – 13:45 Andrzej Wierzbowski „Jura łukowska - retrospekcja osiągnięć badawczych i nowe wyzwania"

 13:45 – 14:45 przerwa obiadowa

SesjaGeoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Prowadzący sesję doc. dr Jarosław Żbikowski

14:45 – 15:00 Jarosław Żbikowski „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Łuków”

15:00 – 15:15 Agnieszka Kozak, Dominik Dąbrowski, Janusz Leszek Sokół „Ocena możliwości rozwoju turystyki w Gminie Łuków”

15:15 – 15:30 Błażej Błażejowski, Daniel Taborowski „Koncepcja utworzenia Geoparku Owadów-Brzezinki – szansą rozwoju turystycznego w Gminie Sławno”

15:30 – 15:45 Anna Setlik, Joanna Białek, Urszula Kosarewicz, Paweł Raczyński „Działalność edukacyjna muzeum geologicznego im Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu”

15:45 – 16:00 Gerard Gierliński, Piotr Lichota „Profil naukowo-edukacyjny JuraPark i Paleosafari a potencjał ichnologiczny warstw drawnieńskich i formacji Morrison na terenach parków”

16:00 – 16:15 Rafał Sikora, Janusz Haisig, Paweł Woźniak „Czwartorzęd Geoparku „Góra Świętej Anny” – dokumentacja kartograficzna i sposób ekspozycji w celach geoturystrycznych”.

!6:15 – 16:30 Włodzimierz Mizerski, Indre Virbickienė „Polsko-litewskigeologiczno-środowiskowy konkurs plastyczny”

16:30 – 17:15 Sesja posterowa

16:45 – 18:00 Walny Zjazd Delegatów PTG

19:00 uroczysta kolacja w Parisel Palace

4 września (wtorek) - sesje referatowe i terenowe

Sesja - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów – sesja współorganizowana z Gminą Łuków

Prowadzący sesję dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

9:00 – 9:30 Jerzy Nawrocki „Co znajduje się pod Łukowem – wycieczka w głąb ziemi„

9:30 – 10:00 Marcin Żarski „Jak lądolody ostatniej epoki lodowcowej zmieniły nasze ziemie”

10:00 – 10:30 Izabela Ploch „Życie w jurajskich morzach – zapis wymarłych światów w Łukowie”

10: 30 – 11:00 przerwa kawowa

Sesje równoległe

Sesja I

Sesja - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów – sesja współorganizowana z Gminą Łuków

Prowadzący sesję dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB

11:00 – 11:30 Krzysztof Majer „Jak powstaje porządna droga, czyli po co nam geologia inżynierska”

11:30 – 12:00 Włodzimierz Mizerski „Rozwój geoturystyki szansa popularyzacji geologicznego bogactwa”

12:00 – 13:00 Dyskusja nad zagadnieniami rozwoju geoturystyki

Sesje II

Sesja A - Osady jurajskie w Polsce - stratygrafia, fauna i środowisko sedymentacji

Prowadzący sesję dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB

11:00 – 11:15 Dariusz Gałązka, Weronika Danel „O krze łukowskiej słów kilka”

11:15 – 11:30 Hubert Wierzbowski „Rekonstrukcja temperatury i środowiska basenu środkowopolskiego w jurze środkowej i późnej na podstawie składu izotopowego tlenu skamieniałości wapiennych”

11:30 – 11:45 Jacek Grabowski, Damian Lodowski, Johann Schnyder, Katarzyna Sobień, Leona Chadimova, Leszek Krzemiński, Petr Schnabl „Zmiany paleośrodowiskowe w górnym beriasie sukcesji reglowej dolnej Tatr: nowe dane chemostratygraficzne, izotopowe i spektrometria gamma”

11:45 – 12:00 Andrzej Wierzbowski „O procedowanym wzorcu granicy oksfordu i kimerydu (gssp) i konsekwencjach jego przyjęcia dla geologii w Polsce”

12:00 – 12:15 Daniel Taborowski „Struktura wewnętrzna rostrum wielkiego ichtiozaura z oksfordu Morawicy i jej znaczenie dla biologii sensorycznej oftalmozauridów”

Sesja B - Zagadnienia czwartorzędowe w rejonie Łukowa

Prowadzący sesję dr Dariusz Gałązka

12:15 – 12:30 Marcin Żarski, Anna Hrynowiecka „Wpływ lądolodów na rzeźbę terenu ziemi łukowskiej”

12:30 – 12:45 Marcin Żarski „Plejstocen ziemi łukowskiej”

Sesja C - Strefa kontaktu platformy wschodnioeuropejskiego z platformą zachodnioeuropejską

Prowadząca sesję dr Barbara Rybak-Ostrowska

12:45 – 13:00 Mateusz Kufrasa, Piotr Krzywiec, Agata Stypa „Porównanie stylu późnokarbońskich deformacji naskórkowych w centralnej i południowo-wschodniej części basenu lubelskiego: wyniki interpretacji sejsmicznej i restoracji strukturalnej”

13:00 – 13:15 Hanna Nosal, Agata Jurkowska „Analiza miąższości utworów wyższej kredy górnej niecki miechowskiej na podstawie analizy kart rdzeni wiertniczych”

13:15 – 14:15 przerwa obiadowa