Osiemdziesiąty czwarty Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbędzie się w Górach Świętokrzyskich. Właśnie tutaj sześćdziesiąt trzy lata temu, odbył się pierwszy Zjazd PTG. Będzie to już ósmy zjazd poświęcony budowie geologicznej Gór Świętokrzyskich i obszarów przyległych.

Góry Świętokrzyskie są nie tylko atrakcyjne pod względem przyrodniczym, ale przede wszystkim z uwagi na swą budowę geologiczną. Obszar ten obfituje w liczne kamieniołomy i odsłonięcia naturalne, co pozwala na pozyskiwanie nowych danych geologicznych i reinterpretację wcześniejszych wyników badań. Zdecydowana większość dotychczasowych zjazdów w tym rejonie była poświęcona systemom paleozoicznym, dlatego też tegoroczny zjazd ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy o mezozoiku i kenozoiku świętokrzyskim. W ostatnich latach pojawiło się w tym zakresie wiele nowych danych; autorzy referatów, na podstawie najnowszych terenowych danych geologicznych i geofizycznych wykażą, że na mezozoiczno-kenozoiczną historię tego obszaru należy spojrzeć nieco inaczej niż do tej pory. Właśnie tutaj, w Górach Świętokrzyskich, można obserwować unikalne przejawy „Ekstensji i inwersji powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych”, co jest hasłem obecnego Zjazdu. Tematyka zjazdu będzie obejmować również inne ważne zagadnienia geologii mezozoiczno-kenozoicznej obszaru świętokrzyskiego. 

Organizatorami LXXXIV Zjazdu PTG są Oddział Świętokrzyski i Oddział Warszawski PTG, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Planujemy organizację Zjazdu w wyjątkowym miejscu - w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajduje się w pięknym kamieniołomie dewońskich dolomitów i wapieni na górze Rzepce, w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznego zamku w Chęcinach.

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny