I dzień (19.05.2015) wtorek

 

8.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 otwarcie Konferencji

         10.00 – 11.00       wystąpienia gości

         11.00 – 11.30       D. Grabowski, T. Mrozek

                                       Projekt SOPO-element strategii redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 I sesja plenarna – Osuwiska - problem nie tylko geologiczny
Prowadzący: mgr inż. Adam Urzędowski

         12.00 – 12.20       W. Rączkowski

                                         Historia rozpoznania osuwisk i aspekty prawne

         12.20 – 12.40       P. Nescieruk

                                         Instrumentalny monitoring osuwisk

        12.40 – 13.00       Z. Zimnal, P. Marciniec

                                         MOTZ i KRO jako źródło informacji osuwiskowej

         13.00 – 13.20       D. Grabowski, T. Wojciechowski

                                         III etap projektu SOPO – kontynuacja i nowe trendy

         13.20 – 13.30       dyskusja

13.30 – 15.00 lunch

15.00-16.45 monitoring osuwisk - część 1
Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Borkowski

         15.00 – 15.15       T. Wojciechowski, Z. Perski, A. Wójcik

                                         Wykorzystanie wysokościowych danych laserowych w badaniach osuwisk

         15.15 – 15.30       K. Karwacki

                                         Model czasowo-przestrzenny osuwiska na „Zawodziu” w Lachowicach

         15.30 – 15.45       M. Graniczny, Z. Kowalski, W. Plutecki, A. Wójcik

                                         Zastosowanie bezzałogowych aparatów latających (BAL) w kartowaniu
                                         i monitoringu osuwisk w Karpatach

         15.45 – 16.00       J. Wąsowski, F. Bovenga, R. Nutricato, D.O. Nitti, M.T. Chiaradia

                                         Zastosowanie interferometrii satelitarnej o wysokiej rozdzielczości do
                                         monitorowania infrastruktury drogowej i kolejowej na obszarach
                                         osuwiskowych

         16.00 – 16.15       Z.Perski, T. Wojciechowski, P. Marinkovic, A. Michalski, P. Nescieruk, A. Wójcik

                                         Trójwymiarowa charakterystyka pola deformacji osuwiska z wykorzystaniem
                                         interferometrii satelitarnej wysokiej rozdzielczości oraz pomiarów in-situ
                                         na przykładzie osuwiska Just

         16.15 – 16.45       dyskusja przy kawie

19.00 – 23.00 uroczysta kolacja.

 

II dzień (20.05.2015) środa

 

Sala A (sesja referatowa)

9.00 – 10.15 monitoring osuwisk - część 2
Prowadzący: dr Janusz Wasowski

         9.00 – 9.15           B. Ćmielewski, B. Kontny, K. Ćmielewski, I. Wilczyńska

                                         Niskokosztowe techniki pomiarowe w monitorowaniu terenów zagrożonych
                                         ruchami masowymi

         9.15 – 9.30           K. Pawłuszek, A. Borkowski

                                         Identyfikacja obszarów osuwiskowych na podstawie danych lotniczego
                                         skaningu laserowego

         9.30 – 9.45         S. Tyszkowski, J. Cebulski, K. Kiszka

                                         Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach
                                         procesów geodynamicznych

         9.45 – 10.00       Z. Bednarczyk

                                         Zastosowanie automatycznych metod pomiarowych do ostrzegania przed
                                         zagrożeniem osuwiskowym

         10.00 – 10.15       dyskusja

10.15 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.30 monitoring osuwisk - część 3
Prowadzący: prof. dr hab. Marek Graniczny

         11.00 – 11.15       R. Gawałkiewicz, A. Szafarczyk

                                         Geodezyjne badania stabilności budowli ziemnej na przykładzie wybranych
                                         zabytkowych kopców krakowskich

         11.15 – 11.30       M. Kaminski, P. Zientara, M. Krawczyk

                                         Monitoring geofizyczny osuwisk metodą elektrooporową upływu czasu ERT-TL
                                         -wybrane przykłady z Polski

         11.30 – 11.45       P. Harba, Z. Pilecki

                                         Czasoprzestrzenna analiza ruchu osuwiskowego metodą interferometrii
                                         sejsmicznej na przykładzie osuwiska Tęgoborze-Just

         11.45 – 12.00       A. Michalski

Integracja danych z pomiarów monitoringowych do oceny stateczności na przykładzie osuwiska Łaski w Międzybrodziu Bialskim

           12.00 – 12.15       P. Dąbek, C. Patrzałek, B. Ćmielewski, A. Borkowski, R. Żmuda

Warunki korzystania z technologii naziemnego skanowania laserowego w monitorowaniu i ocenie zjawisk erozyjnych na obszarach naturalnych i przekształconych antropogenicznie

         12.15 – 12.30       dyskusja

12.30 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30 zagrożenie i ryzyko
Prowadzący: dr Zbigniew Perski

         14.00 – 14.15       I. Laskowicz, T. Mrozek, L. Zabuski

Ryzyko osuwiskowe - implikacje dla zagospodarowania przestrzennego i stabilizowania indywidualnych obiektów (na przykładzie Koronowa k. Bydgoszczy)

         14.15 – 14.30       A. Małka

Geoinformacyjne modelowanie podatności osuwiskowej nadmorskich obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Trójmiasta

         14.30 – 14.45       Ł. Kaczmarek, P. Dobak

Analiza scenariuszy rozwoju ruchów osuwiskowych na skarpie warszawskiej w rejonie południowej obwodnicy Warszawy

         14.45 – 15.00       P. Gąska, A. Pękala, I. Skrzypczak

Matryca oceny ryzyka zagrożeń osuwiskowych na podstawie normalizacji danych i zbiorów rozmytych

         15.00 – 15.15       R. Pyrc

Meteorologiczne uwarunkowania ruchów masowych w latach 1997, 2010 w Beskidzie Wyspowym oraz ich wpływ na wzrost zagrożenia w aspekcie zmian klimatu

        

         15.15 – 15.30       T. Wojciechowski, A. Wójcik

Podatność i zagrożenia osuwiskowe na fragmencie wschodniego obrzeżenia Jeziora Rożnowskiego w świetle analiz różnicowych LIDAR

15.30 – 16.00 przerwa kawowa

16.00 – 17.30 zabezpieczania i stabilizacja
Prowadzący: dr hab., prof. UW Paweł Dobak

         16.00 – 16.15       P. Baran, T. Zydroń, A. T. Gruchot, A. Bisson, S. Cola, R. Murzyn

Studium adaptacji techniki kotew pływających SIRIVE Special jako alternatywnej metody zabezpieczeń osuwisk w Karpatach fliszowych

         16.15 – 16.30       J. Ukleja

Ocena stateczności skarp i zboczy o zdeterminowanej powierzchni poślizgu metodą analizy równowagi przestrzennej bryły odłamu STAB-3D

         16.30 – 16.45       E. Kokocińska-Pakiet

Analiza sprężysto-plastyczna skarpy z przyrostowo zwiększanym obciążeniem

         16.45 – 17.00       D. Garlikowski, K. Lejcuś, J. Dąbrowska, M. Śpitalniak

Geokompozyty sorbujące wodę jako nowy sposób zapobiegania płytkim osuwiskom

         17.00 – 17.15       J. Sierant

Osuwiska w ujęciu technicznym - metody analiz inżynierskich i możliwości wzmocnień konstrukcyjnych

         17.15 – 17.30       dyskusja

17.30 – 17.45 przerwa kawowa

17.45 – 19.00 sesja posterowa
Prowadzący: dr Tomasz Malata

Sala B (sesja panelowa - dla administracji samorządowej)

9.00 – 10.30 część 1 - Osuwisko jako zdarzenie katastrofalne i sposoby postępowania
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Wójcik

         9.00 – 9.10           wprowadzenie

         9.10 – 10.30         dyskusja

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.30 część 2 - Osuwiska a planowanie przestrzenne oraz ubezpieczenia
Prowadzący: dr Teresa Mrozek

         11.00 – 11.10       B.Cichy

Rozwój przestrzenny gmin w kontekście zagrożeń osuwiskowych

         11.10 – 11.20       M. Hełdak, M. Płuciennik

Decyzje planistyczne dotyczące obszarów osuwiskowych

         11.20 – 11.30       A. Maciążek

Wpływ projektu SOPO na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

         11.30– 12.30        dyskusja

12.30 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30 część 3 - Sposoby dokumentowania osuwisk, problematyka i błędy
                                                      w dokumentacjach
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Wójcik

         14.00 – 14.20       S. Jurczak, J. Kos, A. Wójcik

Osuwisko w Kurowie niszczące drogę wojewódzką nr 975 - historia rozpoznania i próby zabezpieczenia (Pogórze Rożnowskie)

         14.20– 14.30        E. Majer, G. Ryżyński

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

         14.30 – 14.40       K. Ligęza, P. Karcz

Proces likwidacji osuwiska w miejscowości Wieniec w gminie Gdów

         14.40 – 15.30       dyskusja

15.30 – 16.00 przerwa kawowa

Sala B (sesja referatowa)

16.00 – 17.30 badania regionalne osuwisk część 1
Prowadzący: dr hab. inż., prof. PAN Lesław Zabuski

         16.00– 16.15        H. Hrehorowicz-Gaber, A. Sikora

Problem terenów osuwiskowych w procesie planowania i praktyce projektowej w południowej Małopolsce

         16.15 – 16.30       B. Warmuz

Oddziaływanie ruchów masowych ziemi na przestrzeń urbanistyczną na przykładzie gmin Mogilany i Świątniki Górne

         16.30 – 16.45       R. Zapłata

Osuwiska jako zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego

         16.45 – 17.00       R. Kaczmarczyk, Z. Pilecki, J. Stanisz, K. Krawiec

Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów

         17.00 – 17.15       P. Kroh, P. Struś, D. Wrońska-Wałach, E. Gorczyca, M. Długosz

Porównanie wyników kartowania osuwisk metodami terenowymi oraz opartymi na lotniczym skaningu laserowym

         17.15 – 17.30       dyskusja

 

III dzień (21.05.2015) czwartek

 

Sala A (sesja referatowa)

9.00 – 10.30 badania regionalne osuwisk część 2
Prowadzący: dr hab. inż., prof. PAN Włodzimierz Margielewski

         9.00 – 9.15           P. Migoń, K. Jancewicz, M. Kasprzak, M. Różycka, F. Duszyński

Osuwiska w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – identyfikacja, rozmieszczenie, morfometria i geneza

         9.15 – 9.30           Ł. Musielok, A. Kacprzak, P. Migoń

Wykorzystanie właściwości pokrywy glebowej do określenia wieku ruchów masowych na przykładzie Gór Kamiennych (Sudety Środkowe)

         9.30 – 9.45           K. Urbański, P. Różański, B. Ćmielewski, B. Kontny, Sz. Ostrowski, M. Lasocki,
                                      J. Farbisz, S.Mżyk

Kompleksowe badania geologiczno-geofizyczne na osuwisku w Janowcu (Góry Bardzkie, Sudety) w celu rozpoznania jego budowy strukturalnej i dynamiki rozwoju

         9.45 – 10.00         R. Wróblewski, M. Rucińska-Zjadacz, S. Rudowski, P. Sitkiewicz, J. Nowak

Osuwiska podwodne cypla helskiego

         10.00 – 10.15       L. Jurys, G. Uścinowicz, W. Jegliński

Osuwiska w brzegach klifowych południowego Bałtyku

         10.15 – 10.30       dyskusja

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.30 geologiczne uwarunkowania osuwisk
Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Migoń

         11.00 – 11.15       W. Margielewski, J. Urban

Jaskinie niekrasowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z etapami formowania ruchów masowych (charakter rozwoju, typologia, datowania)

         11.15 – 11.30       R. Sikora

Rola struktury podłoża w powstawaniu osuwisk na przykładzie rejonu Baraniej Góry (Beskid Śląski)

         11.30 – 11.45       M. Zatorski

Obserwacje dotyczące strukturalnych uwarunkowań rozwoju osuwisk subsekwentnych na obszarze Magurskiego Parku Narodowego (Karpaty fliszowe, Beskid Niski)

         11.45 – 12.00       J. Rubinkiewicz, J. Kaczorowski, K. Karwacki

Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne występowania największego w Polsce kompleksu osuwisk w rejonie Bonarówki (Karpaty Zewnętrzne, Pogórze Strzyżowskie)

         12.00 – 12.15       M. H. Tomaszczyk

Wykorzystanie trójwymiarowego modelu budowy geologicznej do analizy związku między strukturą podłoża a występowaniem osuwisk na przykładzie zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zewnętrzne)

         12.15 – 12.30       dyskusja

12.30 – 14.00 lunch

14.00 – 15.15 badania regionalne część 3
Prowadzący: dr, doc. UW Wojciech Ozimkowski

         14.00 – 14.15       M. Grodecki, R. Gwóźdź, B. Pasierb

Zastosowanie symulacji numerycznych do oceny stateczności osuwiska w Brzozówce

         14.15 – 14.30       J. Kukulak, K. Augustowski

Osuwiska na brzegach rzek zachodniego Podhala

         14.30 – 14.45       J. Kos, M. Wódka

Warunki geologiczno-inżynierskie i przyczyny powstania osuwiska na północnym stoku Wzgórza Świętej Bronisławy w Krakowie

         14.45 – 15.00       A. Szafarczyk, R. Gawałkiewicz

Badania deformacji terenu krasowego na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych

         15.00 – 15.15       E. Rycio

Trudności w wyznaczaniu osuwisk na obszarach historycznych i miejskich na przykładzie twierdzy Przemyśl.

         15.15 – 15.30       dyskusja

15.30 – 16.00 przerwa kawowa

SALA B (szkolenie dla administracji samorządowej)

9.00 – 10.30 część 1 - Produkty Projektu SOPO i ich wykorzystanie
Prowadzący: dr Dariusz Grabowski

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 12.30 część 2 - Aplikacja SOPO
Prowadzący: dr Dariusz Grabowski

12.30 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30 część 3 - Dyskusja wraz z rozdaniem certyfikatów
Prowadzący: dr Dariusz Grabowski

15.30 – 16.00 przerwa kawowa

SALA A

16.00 – 16.30 podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

IV dzień (22.05.2015) piątek

 

8.00 – 15.00 Wycieczka terenowa

                           Just, Kłodne, Zbyszyce, Kurów