Organizatorem Konferencji jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. W jego skład wchodzi główna siedziba
w Warszawie i siedem jednostek regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław).

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Organizacją konferencji zajmują się pracownicy Programu Geozagrożenia pracujący w ramach projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Jest to projekt o znaczeniu ogólnopaństwowym, który jest realizowany
w czterech etapach. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie
w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce
oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

LOGA PIG PIB PL KOLOR PSG PL

logo sopo1