2 września 2018 (niedziela) - wydarzenie geoedukacyjne

 

Piknik geologiczny

 

3 września 2018 (poniedziałek) - sesje referatowe

 

09:00 – 10:30 Rejestracja uczestników / serwis kawowy

 

10:30 –  11:00 Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG,

 wystąpienia gospodarzy i gości

 

Sesje plenarne

Sesja - referaty wprowadzające

Prowadzący sesję prof. dr hab. Andrzej Konon

11:0011:30 - Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec „Główne rysy tektoniki Polski”.

11:3012:00 Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec, Michał Malinowski, Marek Lewandowski, Paweł Aleksandrowski, Mateusz Mikołajczak „O naturze strefy Teisseyre’a-Tornquista”

12: 00 – 12:15 przerwa kawowa

Prowadzący sesję prof. dr hab. Stanisław Mazur

12:1512:45 Piotr Krzywiec, Mateusz Kufrasa, Aleksandra Stachowska, Agata Stypa „Neoproterozoiczna, paleozoiczna i meozoiczna ewolucja tektoniczna basenu podlasko-lubelskiego: nowe wyniki interpretacji danych sejsmicznych” 

12:4513:15 Andrzej Konon, Barbara Rybak-Ostrowska, Michał Wyglądała, Anna Haluch, Marta Cyz i Michał Malinowski „Późnosylurskie-wczesnodewońskie deformacje tektoniczne na przedpolu pomorskiego odcinka orogenu kaledońskiego”

13:15 – 13:45 Andrzej Wierzbowski „Jura łukowska - retrospekcja osiągnięć badawczych i nowe wyzwania"

 13:45 – 14:45 przerwa obiadowa

SesjaGeoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Prowadzący sesję doc. dr Jarosław Żbikowski

14:45 – 15:00 Jarosław Żbikowski „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Łuków”

15:00 – 15:15 Agnieszka Kozak, Dominik Dąbrowski, Janusz Leszek Sokół „Ocena możliwości rozwoju turystyki w Gminie Łuków”

15:15 – 15:30 Błażej Błażejowski, Daniel Taborowski „Koncepcja utworzenia Geoparku Owadów-Brzezinki – szansą rozwoju turystycznego w Gminie Sławno”

15:30 – 15:45 Anna Setlik, Joanna Białek, Urszula Kosarewicz, Paweł Raczyński „Działalność edukacyjna muzeum geologicznego im Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu”

15:45 – 16:00 Gerard Gierliński, Piotr Lichota „Profil naukowo-edukacyjny JuraPark i Paleosafari a potencjał ichnologiczny warstw drawnieńskich i formacji Morrison na terenach parków”

16:00 – 16:15 Rafał Sikora, Janusz Haisig, Paweł Woźniak „Czwartorzęd Geoparku „Góra Świętej Anny” – dokumentacja kartograficzna i sposób ekspozycji w celach geoturystrycznych”.

!6:15 – 16:30 Włodzimierz Mizerski, Indre Virbickienė „Polsko-litewskigeologiczno-środowiskowy konkurs plastyczny”

16:30 – 17:15 Sesja posterowa

16:45 – 18:00 Walny Zjazd Delegatów PTG

19:00 uroczysta kolacja w Parisel Palace

 

4 września (wtorek) - sesje referatowe i terenowe

 

Sesja - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów – sesja współorganizowana z Gminą Łuków

Prowadzący sesję dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

9:00 – 9:30 Jerzy Nawrocki „Co znajduje się pod Łukowem – wycieczka w głąb ziemi„

9:30 – 10:00 Marcin Żarski „Jak lądolody ostatniej epoki lodowcowej zmieniły nasze ziemie”

10:00 – 10:30 Andrzej Wierzbowski „Amonity królowie jurajskich mórz”

10: 30 – 11:00 przerwa kawowa

Sesje równoległe

Sesja I

Sesja - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów – sesja współorganizowana z Gminą Łuków

Prowadzący sesję dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB

11:00 – 11:30 Krzysztof Majer „Jak powstaje porządna droga, czyli po co nam geologia inżynierska”

11:30 – 12:00 Włodzimierz Mizerski „Rozwój geoturystyki szansą popularyzacji geologicznego bogactwa”

12:00 – 13:00 Dyskusja nad zagadnieniami rozwoju geoturystyki

Sesje II

Sesja A - Osady jurajskie w Polsce - stratygrafia, fauna i środowisko sedymentacji

Prowadzący sesję dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB

11:00 – 11:15 Dariusz Gałązka, Weronika Danel „O krze łukowskiej słów kilka”

11:15 – 11:30 Hubert Wierzbowski „Rekonstrukcja temperatury i środowiska basenu środkowopolskiego w jurze środkowej i późnej na podstawie składu izotopowego tlenu skamieniałości wapiennych”

11:30 – 11:45 Jacek Grabowski, Damian Lodowski, Johann Schnyder, Katarzyna Sobień, Leona Chadimova, Leszek Krzemiński, Petr Schnabl „Zmiany paleośrodowiskowe w górnym beriasie sukcesji reglowej dolnej Tatr: nowe dane chemostratygraficzne, izotopowe i spektrometria gamma”

11:45 – 12:00 Andrzej Wierzbowski „O procedowanym wzorcu granicy oksfordu i kimerydu (gssp) i konsekwencjach jego przyjęcia dla geologii w Polsce”

12:00 – 12:15 Daniel Taborowski „Struktura wewnętrzna rostrum wielkiego ichtiozaura z oksfordu Morawicy i jej znaczenie dla biologii sensorycznej oftalmozauridów”

 

Sesja B - Zagadnienia czwartorzędowe w rejonie Łukowa

Prowadzący sesję dr Dariusz Gałązka

12:15 – 12:30 Marcin Żarski, Anna Hrynowiecka „Wpływ lądolodów na rzeźbę terenu ziemi łukowskiej”

12:30 – 12:45 Marcin Żarski „Plejstocen ziemi łukowskiej”

 

Sesja C - Strefa kontaktu platformy wschodnioeuropejskiego z platformą zachodnioeuropejską

Prowadząca sesję dr Barbara Rybak-Ostrowska

12:45 – 13:00 Mateusz Kufrasa, Piotr Krzywiec, Agata Stypa „Porównanie stylu późnokarbońskich deformacji naskórkowych w centralnej i południowo-wschodniej części basenu lubelskiego: wyniki interpretacji sejsmicznej i restoracji strukturalnej”

 

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

 

Sesja terenowa

14:00 wyjazd z miejsca obrad

A: wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej.

Prowadzący sesję prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski

Przedstawienie historii rezerwatu JATA i przeszłości z II wojny światowej.

 

Kolacja przy ognisku

 

5 września (środa) - sesje terenowe 

8:30 zbiórka w miejscu obrad

 

B:  Terra Lukoviensis- osady i formy rzeźby terenu lądolodu zlodowacenia Odry i interglacjalne plejstoceńskie pojezierza.

dr. Marcin Żarski i dr Anna Hrynowiecka

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie.

16:00 zakończenie sesji terenowej

 

9 września 2015 (środa) - sesje terenowe

 

A: Mezozoiczna ewolucja i kenozoiczne deformacje północnego obrzeżenia Tetydy

(główny koordynator - Andrzej Matyja):

Wyjazd 8:30 (uwaga zmiana o 30 min czasu wyjazdu na prośbę uczestników) z Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka, Chęciny (istnieje możliwość odebrania uczestników z Dolnego Rynku w Kielcach lub Chęcin po stanowisku w Zachełmiu)

Zachełmie (niezgodność dewon/trias) – Żebrowica (trias -wapień muszlowy, jura – kelowej, oksford, deformacje przesuwcze) - Laskowa Góra (uskok przesuwczy) – Wolica (trias - kajper, jura) – Głuchowiec (jura, deformacje przesuwcze)

opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest suchy prowiant i obiadokolacja dla uczestników)

 

Wieczorem planowana jest wizyta w odnowionym i pięknie podświetlonym Zamku Królewskim w Chęcinach (zbiórka o 17:30 w Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka), następnie ognisko w ośrodku na górze Rzepka (rozpoczęcie 20:00).

 

 

10 września 2015 (czwartek) - sesje referatowe

 

09:00 – 09:30

Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG

 

09:30 -10:40  sesje referatowe (prowadzący sesje Adam Gasiński)

Joachim Szulc, Anna Becker & Anna Mader

„Perm i trias - nowe otwarcie w historii Gór Świętokrzyskich”

 

Andrzej Matyja

„Jurajska ewolucja północnego obrzeża Tetys”

 

10:40 – 11:00 przerwa kawowa

 

11:00 – 12:10  sesje referatowe (prowadzący sesje Adam Gasiński)

Ireneusz Walaszczyk & Zbigniew Remin

„Kreda obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”

 

Piotr Krzywiec

„Późnokredowa inwersja w obrębie północno-wschodniego obrzeżenia permo-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich - wyniki interpretacji danych sejsmicznych”

 

12:10 – 12:30 przerwa kawowa

 

12:3014:10 sesje referatowe (prowadzący sesje Andrzej Matyja)

Andrzej Konon

„Przejawy przesuwczości w obrębie południowo-zachodniego permo-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”

 

Tadeusz Peryt

„Miocen świętokrzyskiego brzegu Paratetydy”

 

Stanisław Wołkowicz, Marek Graniczny, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban

„Kartografia geologiczna Gór Świętokrzyskich w świetle wybranych map historycznych”

 

Józef Mikołajków & Jan Prażak

„Geologiczno-strukturalne uwarunkowania wydzielania i ochrony głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) z wyszczególnieniem regionu świętokrzyskiego”

 

12:30 – 14:10  

Sesja specjalna z panelem dyskusyjnym - Klimat inwestycyjny w zakresie geologii i górnictwa w Polsce - stan obecny i potrzeby zmian

(prowadzący sesje Krzysztof Szamałek)

  • Ocena przekształceń stosunków wodnych w warunkach prowadzonej eksploatacji surowców skalnych,
  • Problematyka odwodnień wyrobisk w aspekcie ochrony zasobów wód podziemnych i zaopatrzenia ludności w wodę,
  • Wpływ rekultywacji wyrobisk surowców skalnych na stan wód podziemnych,
  • Eksploatacja surowców skalnych w aspekcie ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
  • Problematyka podziemnej eksploatacji kopalin skalnych - możliwości i bariery,
  • Wpływ rozszerzeń Prawa geologicznego i górniczego na rozwój lokalnego przemysłu wydobywczego,
  • Problemy ochrony złóż niezagospodarowanych i obszarów perspektywicznych oraz gospodarka terenami występowania złóż,
  • Wybrane aspekty prawne i hydrogeologiczne odwadniania odkrywkowych wyrobisk górniczych zagrażającego pogorszeniem stanu jednolitych części wód podziemnych.

 

14:10 – 15:30 przerwa obiadowa  

 

15:30 – 17:30 sesja posterowa

 

17:00 - 19:00 Walny Zjazd Delegatów PTG

 

 

20:00 uroczysta kolacja

 

 

11 września (piątek) - sesje terenowe

 

B: Kenozoiczna ewolucja świętokrzyskiego brzegu Paratetydy

(główny koordynator – Tadeusz Peryt):

Wyjazd 8:30 z Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka, Chęciny

Zajęcza Góra (mezozoik/kenozoik): – Gacki (miocen - gipsy) – Siesławice (gipsy szablaste) – Śladków (miocen - detrytyczny sarmat),

opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest suchy prowiant i obiad dla uczestników)

 

Parisel Palace centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Klimkach koło Łukowa

http://pariselpalace.pl

 

Będzie organizowany dojazd autokarem ze stacji PKP w Łukowie w dniu rozpoczęcia i zakończenia Zjazdu.