• Zgłoszenie referatu i posteru

Zgłoszenie tytułu referatu i/lub posteru następuje na etapie wypełniania Formularza zgłoszenia na konferencję do 31 marca 2019 roku. Oprócz podania tytułu i autorów referatu/posteru należy zamieścić krótką notatkę na temat planowanego wystąpienia lub prezentacji posteru (max. 600 znaków ze spacjami). Notatki zostaną zamieszczone w programie konferencji.

 

  • Przesłanie pełnego streszczenia referatu/posteru

Streszczenia referatów i posterów należy przesyłać on-line w terminie do 31 marca 2019 r.

Maksymalna objętość pełnego streszczenia nie może przekraczać 2 stron A4 razem z ilustracjami, max. 6 plików.

Wytyczne szczegółowe: tekst znormalizowany w czcionce Arial; 11 pkt; interlinia 1,5. Ilustracje (ryciny, tabele, fotografie) w formacie jpg lub tiff należy dołączyć w osobnych plikach. Każdy plik powinien w nazwie zawierać numer ilustracji i nazwisko pierwszego autora np. Ryc1_Kowalski. W nazwie plików prosimy o nieużywanie polskich znaków typu: ą, ę, ani znaków typu: !, &, oraz spacji. Dozwolone są jedynie: - i _, czyli myślnik i podkreślnik.

W abstrakcie należy zamieścić afiliacje autorów, spis cytowanej literatury oraz podpisy do ilustracji ponumerowane zgodnie z numeracją załączonych plików graficznych.

Organizatorzy, zastrzegają prawo do odrzucenia abstraktów nieprzygotowanych zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Informujemy, że Komitet Naukowy Konferencji O!SUWISKO decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu do sesji tematycznej. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator w porozumieniu z Komitetem Naukowym zastrzega prawo do przesunięcia zgłoszonego referatu do kategorii posterów, o czym poinformuje uczestnika drogą e-mail.

 

  • Referat

Prezentacje towarzyszące referatom być przygotowane w formacie ppt lub pptx. Pliki muszą być dostarczone do Organizatorów przed pierwszą sesją w danym dniu konferencji na nośniku pamięci USB. W przypadku prezentacji zawierających pliki multimedialne w innych formatach np. filmy, prosimy o wcześniejszą informację. Planowany czas prezentacji to 15 minut.

 

  • Poster

Postery będą prezentowane podczas osobnej sesji posterowej. Każdy autor będzie miał możliwość przedstawienia prezentowanego zagadnienia w czasie ok. 5 minut. Wymiar posteru należy dostosować do systemu wystawienniczego tj.:

  • format max. B1 (707 mm x 1000 mm)
  • orientacja posteru: w pionie