Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. W jego skład wchodzi główna siedziba w Warszawie i siedem jednostek regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław).

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy geologicznej w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

 

Organizacją konferencji zajmują się pracownicy Centrum Geozagrożeń, którzy realizują projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), który stanowi platformę pozyskiwania i przetwarzania informacji o ruchach masowych oraz wsparcia m.in. administracji rządowej i samorządowej. SOPO jest projektem o znaczeniu ogólnopolskim, a jego podstawowym celem jest rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce, prowadzenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 60 wybranych osuwiskach i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie geozagrożeń.

LOGA PIG PIB PL KOLOR PSG PL

logo sopo1