I DZIEŃ KONFERENCJI

wtorek - 14 maja 2019 r.

od 9.00  Rejestracja Uczestników Konferencji i kawa powitalna

11.00 - 13.30 Otwarcie Konferencji i sesja inauguracyjna, Sala A (Sala Główna)

13.30 - 13.40 Zdjęcie grupowe Uczestników Konferencji

13.40 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 17.15 Sesja plenarna, Sala A (Sala Główna): OSUWISKA – PROBLEMY PRAWNE, SPOŁECZNE, ADMINISTRACYJNE

Izabela Laskowicz: Wykorzystanie informacji o osuwiskach w pracach administracji publicznej

Justyna Pacuła: Czy osuwiska są realnym zagrożeniem w Sudetach? Aspekty formalno-prawne problematyki osuwisk na przykładzie powiatu jeleniogórskiego

Agnieszka Chećko: Deformacje nieciągłe na terenach historycznego górnictwa węglowego

Ewa Kolber: Inwestycje na osuwiskach

Panel dyskusyjny

17.15 - Kawa popołudniowa

20.00  - Uroczysta kolacja w Dworku Gościnnym, Sala A (Sala Główna)

 

II DZIEŃ KONFERENCJI

środa - 15 maja 2019 r.

9.00 - 11.15 Sesja naukowa STATECZNOŚĆ I STABILIZACJA, Sala A (Sala Główna)

Marek Cała, Leopold Czarnecki, Michał Kowalski, Joanna Jakóbczyk: Wielkoskalowe procesy osuwiskowe - studium przypadku

Agnieszka Stopkowicz, Malwina Kolano, Marek Cała: Analiza stateczności zboczy skalnych - studium przypadku

Łukasz Kaczmarek, Paweł Dobak, Bartosz Bednarz, Adam Kasprzak, Kamil Kiełbasiński, Katarzyna Misiołek, Paweł Popielski, Błażej Smoliński: Numeryczne analizy stateczności wybranych zboczy w województwie małopolskim

Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak: Wpływ metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntów na wyniki analiz stateczności skarp i zboczy

Jarosław Kos: Stateczność stoków osuwiskowych na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz właściwości fizyczno-mechaniczne skał i gruntów na przykładzie osuwisk w Ochojnie i Starym Sączu

mgr inż. Jakub Sierant, Dyrektor Zarządzający TITAN Polska: IPO - Inżynierski Pakiet Osuwiskowy. System wsparcia techniczno-decyzyjnego dla jednostek samorządowych

9.00 - 11.15 Sesja naukowa RUCHY MASOWE - STUDIUM PRZYPADKU, Sala B (Jazz Bar)

Bernadetta Pasierb, Artur Zieliński, Dariusz Wieczorek, Jarosław Cebulski: Ewolucja osuwiska - studium przypadku z gminy Pleśna (powiat tarnowski)

Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal: Osuwisko na stokach Magury Witowskiej (Podhale)

Aleksander Kowalski, Damian Kasza, Jarosław Wajs: Badania osuwisk na obszarze historycznej działalności górniczej - przykład góry Wielisławka w Sudetach Zachodnich

Anna Małka, Lesław Zabuski: Rola uwarunkowań antropogenicznych w powstawaniu ruchów masowych na terenach młodoglacjalnych na przykładzie osuwiska w Rutkach koło Gdańska

Rafał Sikora, Zbigniew Perski, Andrzej Piotrowski, Zbigniew Kowalski: Osuwisko w Lesie Tomaszek (Jankowice Rybnickie) na tle deformacji terenu wywołanych podziemną eksploatacją w obrębie niecki chwałowickiej (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.45 Sesja naukowa ZDALNE METODY W BADANIU OSUWISK, Sala A (Sala Główna)

Zbigniew Perski, Petar Marinkovic: Wykorzystanie reflektorów radarowych w interferometrycznym monitorowaniu osuwisk

Janusz Wasowski: Monitoring powolnych osuwisk na obszarach miast na podstawie satelitarnej interferometrii radarowej i pomiarów inklinometrycznych

Krzysztof Karwacki: Ocena możliwości wykorzystania bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitorowaniu aktywności osuwisk

Karol Krawczyk, Jacek Szewczyk: Obserwacje zmian powierzchni osuwisk za pomocą skaningu laserowego i zdjęć fotogrametrycznych z drona (na przykładzie Kadzielni w Kielcach)

Klaudia Gergont, Jacek Krawiec: Nowoczesne metody powierzchniowego monitoringu osuwisk bazujące na stacjonarnym, mobilnym i lotniczym skaningu laserowym

Sylwester Kamieniarz: Modele różnicowe wybranych regionów osuwiskowych na terenie miasta Krakowa

13.45 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 17.00 Sesja naukowa ZAGADNIENIA PODSTAWOWE, Sala A (Sala Główna)

Włodzimierz Margielewski, Jan Urban, Andrzej Obidowicz, Valentina Zernitskaya, Krzysztof Buczek: Fazy intensyfikacji ruchów masowych w późnym glacjale i holocenie w polskich Karpatach, w oparciu o datowania form i osadów osuwisk: od jaskiń szczelinowych po torfowiska osuwiskowe

Tomasz Wojciechowski: Podatność osuwiskowa Polski

Robert Pyrc, Izabela Laskowicz, Tomasz Wojciechowski: Określenie wielkości progów opadowych, które były czynnikiem sprawczym uruchomienia się osuwisk w roku 2010

Marcin Wódka: Działalność górnicza jako jeden z czynników inicjujących rozwój osuwisk

Paweł Marciniec: Wybrane aspekty dokumentowania na potrzeby zabezpieczenia osuwisk finansowanych ze środków publicznych

Karolina Karpisz, ESRI: Panel operacyjny w ArcGIS - informacje z terenu w zasięgu ręki

17.00 - 19.00 Sesja posterowa przy kawie i chłodnych napojach, Foyer Dworku Gościnnego

Leszek Balicki, Anna Ochmańska: Problematyka lokalizacji ośrodków narciarskich na obszarach osuwiskowych na przykładzie Szczyrku, Szczawnicy oraz Kasprowego Wierchu

Andrzej Batog, Joanna Stróżyk: Zastosowanie parametrów wytrzymałości na ścinanie wyznaczonych na kontakcie warstw gruntów do oceny stateczności zboczy uwarstwionych

Agnieszka Biajgo: Wpływ osuwisk na rozwój eksploatacji

Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń: Wpływ zmiany kształtu stoku na jego stateczność

Mateusz Gołda: Erozyjna działalność rzeki jako czynnik powodujący rozwój osuwiska frontalnego

Joanna Grzybowska - Pietras, Giang Nguyen, Anna Juzwa: Innowacyjne zastosowanie geosznurów kemafil w funkcji drenażu i zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp

Aneta Janeczek: Porównanie wybranych osuwisk rozwiniętych w wyniku przyczyn wewnętrznych na przykładzie osuwisk rejonu Wielopola Skrzyńskiego i Bydgoszczy

Jarosław Kaczorowski, Marcin Kułak: Osuwiska w polskich Karpatach w ujęciu statystycznym na podstawie wyników Projektu SOPO

Damian Kasza, Jarosław Wajs, Aleksander Kowalski, Paweł Różański, Krzysztof Urbański:

Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do obserwacji osuwisk o genezie antropogenicznej - wybrane przykłady z Sudetów Zachodnich i Przedgórza Sudeckiego

Karol Krawczyk, Jacek Szewczyk: Wizualizacja zmian powierzchni osuwisk na podstawie porównań chmur punktów otrzymanych ze skaningu i zdjęć fotogrametrycznych (na przykładzie Kadzielni w Kielcach)

Izabela Laskowicz, Teresa Mrozek: Intensywność wydarzenia osuwiskowego 2010 r.

Anna Małka: Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych

Piotr Najda, Janina Malec, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal: Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków na obszarze województwa podkarpackiego

Piotr Nescieruk, Bartłomiej Warmuz, Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski, Mateusz Gołda: Instrumentalny system monitoringu w czasie rzeczywistym - osuwisko Łaski (Międzybrodzie Bialskie)

Wojciech Ozimkowski: Osuwiska w Układzie Słonecznym

Kamila Pawłuszek, Sylwia Marczak, Andrzej Borkowski, Paolo Tarolli: Identyfikacja osuwisk na obszarach rolniczych i zalesionych z wykorzystaniem obiektowej analizy obrazów i danych LiDAR

Zbigniew Perski, Guang Liu, Jinghui Fan, Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik: Monitoring zagrożenia obiektów hydrotechnicznych: osuwisko Shuping nad zbiornikiem Trzech Przełomów w Chinach

Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski, Piotr Nescieruk, Maria Przyłucka, Dorota Jania: InMoTeP: Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski

Arkadiusz Piechota, Przemysław Sobótka: Badania metodą tomografii elektrooporowej (ert) jako narzędzie do tworzenia modeli budowy geologicznej obszarów zagrożonych powierzchniowymi ruchami masowymi

Paulina Ploch, Jacek Rubinkiewicz: Osuwisko „Zwiezło” (Karpaty zewnętrzne, Bieszczady)

Edyta Rycio, Anna Małka: Problem znikających powierzchni poślizgu

Justyna Ryłko: Analiza katastrofalnych w skutkach ruchów masowych na wybranych przykładach ze świata

Marta Walatek: Problematyka interpretacji genezy zespołu osuwisk w Będziemyślu w gminie Sędziszów Małopolski

Marcin Wódka: Ocena aktywności wybranych osuwisk w gminie Gródek nad Dunajcem w świetle badań terenowych oraz analiz różnicowych modeli terenu

 

III DZIEŃ KONFERENCJI

czwartek - 16 maja 2019 r.

9.00 - 11.00 Sesja naukowa ZABEZPIECZENIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA, Sala A (Sala Główna)

Krzysztof Trojnar, Józef Siry, Wojciech Smajdor: Pierwsze krajowe zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu do stabilizacji osuwiska Rotunda

Bożena Trzpis, Ireneusz Chuchmacz, Dawid Kruk, Mariusz Posłajko: Aspekty projektowe i wykonawcze w ramach zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1447K Muchówka - Porąbka Iwkowska w miejscowości Rajbrot

Sebastian Jurczak, Krzysztof Janik, Mariusz Wnuk, Antoni Wójcik: Zagrożenia osuwiskowe przy budowie drogi S-7 na odc. Lubień - Naprawa (Karpaty fliszowe)

Stanisław Łukasik, Witold Bogusz: Geologiczne i geotechniczne rozpoznanie podłoża dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska

Krzysztof Polak, Witold Rajpold: Drenaż kierunkowy skarp nadwodnych w byłej odkrywkowej Kopalni Siarki „Piaseczno”

Tomasz Bardel: Modelowanie stateczności zboczy przy insekwentnym układzie warstw podłoża

9.00 - 11.00 Sesja naukowa BADANIA REGIONALNE, Sala B (Jazz Bar)

Dariusz Grabowski, Izabela Laskowicz, Anna Małka, Jacek Rubinkiewicz: Rola ruchów masowych w kształtowaniu zboczy dużych dolin rzecznych na obszarach młodoglacjalnych (na przykładzie dolnej i środkowej doliny Wisły)

Jacek Rubinkiewicz, Aleksander Biel: Osuwiska strukturalne w Paśmie Otrytu (Bieszczady)

Ziemowit Zimnal: Zasięg wysunięcia jęzorów osuwiskowych w zależności od parametrów stoku na obszarze podjednostki Siar płaszczowiny magurskiej (Beskid Niski)

Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski: Osuwiska w Sudetach

Aleksander Kowalski, Małgorzata Makoś: Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk w Sudetach

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Sesja naukowa MONITOROWANIE OSUWISK, Sala A (Sala Główna)

Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk: Dynamika przemieszczeń wybranych osuwisk w Karpatach

Zbigniew Bednarczyk: Zdalne metody monitoringu osuwisk w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

Jacek Stanisz, Zenon Pilecki: Profilowanie ciśnienia porowego w utworach koluwialnych osuwiska w Tęgoborzu-Juście

Marta Tomaszczyk: Numeryczna rekonstrukcja paleotopografii obszarów objętych ruchami masowymi

Kamil Kiełbasiński, Adrian Jarzyna, Paweł Dobak, Łukasz Kaczmarek: Ocena złożonej dynamiki aktywności zbocza w Górze Kalwarii w świetle porównań wgłębnych i powierzchniowych obserwacji przemieszczeń

Lucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska, Rafał Gawałkiewicz, Jerzy Cygan, Janusz Kruczkowski: Monitorowanie i ocena dynamiki zmian stanu deformacji budynków na obszarach osuwiskowych

13.30 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 17.00 Sesja naukowa ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE, GEOFIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE, Sala A (Sala Główna)

Tadeusz Mzyk, Rafał Jendruś, Grzegorz Strozik: Problematyka oceny stateczności skarp w wyrobiskach odkrywkowych na przykładzie kopalni wapienia w Strzelcach Opolskich

Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska: Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska w Czernej, na podstawie wyników numerycznych analiz stateczności

Szymon Ostrowski, Marcin Lasocki: Nowoczesne badania sejsmiki inżynierskiej jako narzędzie do rozpoznania budowy geologicznej stref występowania ruchów masowych

Grzegorz Pacanowski: Wykorzystanie metod geofizycznych w rozpoznaniu fliszu karpackiego

Aneta Cała, Anna Chada, Witold Domaradzki, Rafał Kuszyk: Długoterminowy monitoring osuwisk doliny Wisły w Górze Kalwarii na Mazowszu

Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak: Dobra kultury i środowiska a zagrożenia osuwiskowe. Obszary zalesione w Polsce południowo-wschodniej - wstępna analiza i charakterystyka zagadnienia

17.00 – Kawa popołudniowa

20.00  - Kolacja grillowa przy Jazz Barze

 

 

IV DZIEŃ KONFERENCJI

piątek - 17 maja 2019 r.

8.00 – 16.00 Wycieczka terenowa

 

 

* Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w programie.

                     

Attachments:
Download this file (Program Konferencji OSUWISKO 2019.pdf)Program Konferencji OSUWISKO 2019.pdf813 kB2019-05-09