Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

7. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE odbędzie się w dniach 14-17 września 2021 r. w Bydgoszczy.

Chcąc zapewnić bezpieczne warunki przeprowadzenia Sympozjum zdecydowaliśmy się na orgaanizację spotkania w formie hybrydowej (on-line i stacjonarnie) lub całkowicie on-line. Decyzję o ostatecznej formie organizacji konferencji podejmiemy zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa mailowo oraz na stronie internetowej.

 Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.
  • Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.
  • Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.
  • Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.
  • Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.
  • Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.
  • Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.

 

Program 7. Ogólnopolskiego Sympozjum
Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej (WPGI)
14-17.09.2021 r., Bydgoszcz
(stan na 10.09.2021 r.)

 

Sympozjum WPGI, które odbywa się co 3 lata, cieszy się dużym zainteresowaniem i jest jednym z największych krajowych wydarzeń naukowych w przewadze poświęconym zagadnieniom z dziedziny geologii inżynierskiej. 7. Ogólnopolskie Sympozjum organizowane w 2021 roku w Bydgoszczy będzie miało charakter ogólnopolskiej konferencji naukowej skierowanej do różnych grup zawodowych, w tym przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz firm zajmujących się środowiskiem geologicznym. Sympozjum jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rzeczowej dyskusji w zakresie nowoczesnego rozpoznania środowiska geologicznego, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych, cyfryzacji, zagospodarowania terenów przemysłowych i historycznie zanieczyszczonych, remediacji i rekultywacji, racjonalnego zarządzania przestrzenią podziemną, a także w projektowaniu odnawialnych źródeł energii. Sympozjum stwarza forum do wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów w podejściu do zagospodarowania przestrzeni podziemnej terenów zurbanizowanych oraz pozwala uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Sympozjum jest także dobrym miejscem do nawiązywania kontaktów w celu inicjowania badań naukowych oraz pozyskania nowych partnerów do współpracy.

 

WTOREK 14.09.2021 R.
WARSZTATY

11.00-12.00        Rejestracja uczestników na Warsztaty, powitalna kawa

12.00-14.00        Warsztaty:

WARSZTAT 1 - Badania terenów zdegradowanych i metody remediacji

WARSZTAT 2 - Dostęp do baz danych geologicznych

WARSZTAT 4 - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA

14:00-14.30        Rejestracja uczestników na warsztaty, przerwa kawowa, bufet dań zimnych

14.30-16.30        Warsztaty:

WARSZTAT 1 c. d. - Badania terenów zdegradowanych i metody remediacji

WARSZTAT 3 – Problemy i perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej

WARSZTAT 4 c. d.  - Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA

 

WTOREK 14.09.2021 R. SYMPOZJUM

11:00-18:00        Rejestracja uczestników na Sympozjum

18.00-21:00        Kolacja

 

ŚRODA 15.09.2021 R.
SESJE REFERATOWO-POSTEROWE

 

6:30-10:00 Śniadanie
7:30-09:00 Rejestracja uczestników
 
9:00-9:30 Otwarcie Sympozjum
9.30-10.00 Wykład Inauguracyjny
  Maciej Kordian Kumor, Łukasz Kumor Wybrane problemy geologiczno-inżynierskie iłów mio-plioceńskich i ich skutki geotechniczne stacjonarnie
 
10:00-11:00 SESJA I – Problemy wdrożenia dobrych praktyk geologii inżynierskiej a rzeczywistość 
 
Prowadzący: Joanna Pinińska, Edyta Majer
10:00-10:30 Tomasz Skowera, Przedstawiciel GDDKiA Rozpoznanie podłoża na potrzeby inwestycji drogowych – ocena ryzyka geologicznego z punktu widzenia Inwestora online
10:30-11:00 Piotr Zakrzewski, Przedstawiciel Gaz-System Rozpoznanie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia gazociągów wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem specyfiki technologii HDD oraz Direct Pipe stacjonarnie
 
11.00-11.30 Przerwa kawowa
 
11:30-13:30 SESJA II - Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego jako podłoża budowlanego
 
Prowadzący: Piotr Zawrzykraj
11:30-11:55 Marek Tarnawski Formalne podstawy i praktyka prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w Polsce stacjonarnie
11:55-12:20 Ewelina Koszel-Gryglewicz Kompetencje organu administracji geologicznej do wpływania na treść projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej –procedura. Zgoda właściciela nieruchomości w odniesieniu do planowanego wykonywania robót geologicznych stacjonarnie
12:20-12:50 Andrzej Truty Modelowanie MES 3D zagadnień współpracy konstrukcji z podłożem w praktyce inżynierskiej. Wymagania w odniesieniu do zakresu badań polowych i laboratoryjnych online
12:50-13:05 Szymon Węgliński Praktyczne zasady rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego dla inwestycji budowlanych stacjonarnie
13:05-13:30 Marta Sokołowska, Edyta Majer, Zbigniew Frankowski, Grzegorz Ryżyński, Krzysztof Majer, Grzegorz Pacanowski, Marcin Lasocki Nowe standardy w rozpoznaniu podłoża dla inwestycji kolejowych dużych prędkości powiązanych z CPK. Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego stacjonarnie
 
13.30-14.30 Obiad
 
14:30-15:30 SESJA II c.d.- Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego,
jako podłoża budowlanego
 
Prowadzący: Piotr Zawrzykraj
14:30-14:45 Krzysztof Nepelski Charakterystyka lessów lubelskich jako podłoża budowlanego stacjonarnie
14:45-15:00 Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Anna Stawicka, Monika Szabłowska Warunki geologiczno-inżynierskie w rejonie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie stacjonarnie
15:00-15:15 Jarosław Kos, Antoni Wójcik Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk na terenie fliszu karpackiego stacjonarnie
15:15-15:30 Mieczysław Kania Niedokładne rozpoznanie podłoża jako czynnik ryzyka w budowie gazociągów przesyłowych online
       
15:30-17:00 SESJA III - Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja
 
Prowadzący: Zbigniew Frankowski
15:30-15:45 Rafał Hałabura Czy i jak opinia geotechniczna powinna odnosić się do zanieczyszczenia podłoża gruntowego stacjonarnie
15:45-16:00 Ewa Iwanicka Praktyczne aspekty prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi stacjonarnie
16:00-16:15 Sylwia Janiszewska Nowoczesne technologie remediacji i monitoringu zanieczyszczeń podczas prowadzonych robót remediacyjnych na przykładzie realizacji stacjonarnie
16:15-16:30 Piotr Bąbała Odzyskiwanie terenów poprzemysłowych poprzez zastosowanie prac remediacyjnych na przykładzie Koksowni Orzegów stacjonarnie
16:30-16:45 Jerzy Trzciński, Dorota Izdebska-Mucha Wpływ zanieczyszczenia olejem napędowym na uziarnienie i plastyczność mad z rejonu Warszawa-Siekierki online
16:45-17:00 Mieczysław Kania Interdyscyplinarna identyfikacja przebiegu dawnej strugi w rewitalizowanym obszarze Poznania online
       
17:00-17:30 Przerwa kawowa / Sesja posterowa
20:00 Uroczysta kolacja, Wystąpienie Partnera Głównego

 

CZWARTEK 16.09.2021 R.
SESJE REFERATOWO-POSTEROWE

 

6:30-10:00 Śniadanie
8:00-09:00 Rejestracja uczestników
 
9:00-11:00 SESJA IV - Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich
       
Prowadzący: Marek Tarnawski
9:00-9:15 Piotr Stajszczak, Paweł Dobak Zmiany ciśnienia porowego w warunkach stałego wzrostu obciążenia i ich wpływ na konsolidację CL na przykładzie wybranych gruntów spoistych z centralnej Polski online
9:15-9:30 Łukasz Kaczmarek, Agnieszka Dąbska, Paweł Popielski Badania filtracji w aparacie trójosiowego ściskania przy różnych warunkach przepływu na przykładzie glin przewarstwionych pyłami online
9:30-9:45 Jacek Stanisz, Zenon Pilecki, Janusz Mirek, Michał Wójcik, Vincenzo Caci, Łukasz Baran Wstępne wielopunktowe pomiary ciśnienia porowego do oceny przepływu wody gruntowej w koluwium utworów fliszu karpackiego stacjonarnie
9:45-10:00 Arkadiusz Piechota, Przemysław Sobótka Zastosowanie technologii bezzałogowych statków powietrznych w rozwiązywaniu problemów w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim stacjonarnie
10:00-10:15 Mateusz Maślanka Monitorowanie osuwisk z wykorzystaniem danych SAR stacjonarnie
10:15-10:30 Zbigniew Bednarczyk Możliwości zastosowania zdalnego systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego osuwisk w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na podstawie badań wykonanych w KWB Bełchatów w ramach projektu UE RFCS SLOPES online
10:30-11:00   Wystąpienia Partnerów Wspierających: stacjonarnie
§  POLBUD POMORZE Sp. z o. o.
§  HGS Sp. z o. o.
§  Soft-Projekt Jan Szymański
§  I2 Analytical Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
 
11:00-11:30 Przerwa kawowa / Sesja posterowa
 
11:30-13:30 SESJA V - Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS
 
Prowadzący: Andrzej Gruchot
11:30-11:45   Wystąpienie Partnera Głównego
§  REMEA Sp. z o. o.
 
11:45-12:00 Mieczysław Kania Wiarygodność niestandardowych źródeł danych o podłożu gruntowym rewitalizowanych obiektów zabytkowych online
12:00-12:15 Weronika Karkocha Standard dokumentacji geologicznej sporządzanej na potrzeby określenia geotechnicznych warunków posadowienia sieci przesyłowych sektora paliwowego stacjonarnie
12:15-12:30 Krzysztof Majer, Edyta Majer, Grzegorz Ryżyński, Aleksandra Ilska, Jakub Kobiela, Filip Pleskot GeoBIM jako modelowanie i wizualizacja danych wykorzystywanych w procesie budowlanym stacjonarnie
12:30-12:45 Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer, Krzysztof Majer, Aleksandra Ilska, Jakub Kobiela, Filip Pleskot Wykorzystywanie danych BDGI w procesie GeoBIM. Standaryzacja wytycznych (CPK, GDDKiA) stacjonarnie
12:45-13:00 Filip Pleskot, Krzysztof Majer, Szymon Stańczyk, Anna Stawicka, Monika Szabłowska, Krzysztof Truchan, Malwina Judkowiak Wykorzystanie zintegrowanych wydzieleń geomorfologicznych na potrzeby wyznaczenia serii geologiczno-inżynierskich niezbędnych dla sporządzania map i atlasów geologiczno-inżynierskich stacjonarnie
13:00-13:15 Krzysztof Majer, Szymon Stańczyk, Aleksandra Ilska, Edyta Majer, Anna Stawicka, Michał Jaros, Krzysztof Truchan, Izabela Samel Kartografia geologiczno-inżynierska w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość stacjonarnie
13:15-13:30   Wystąpienia Partnerów Wspierających: stacjonarnie
§  WARBUD S.A.
    Wystąpienia Partnerów: stacjonarnie
§  GEOLAB PAWEŁ SZKURŁAT
 
13:30-14:30 Obiad
 
14:30-17:00 SESJA VI - Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych
 
Prowadzący: Sebastian Kowalczyk
14:30-14:45 Marek Barański, Grzegorz Ryżyński Badania termomechaniczne skał węglanowych z rejonu Roztocza stacjonarnie
14:45-15:00 Aleksandra Łukawska, Mateusz Żeruń Metodyka prowadzenia seryjnych oznaczeń laboratoryjnych efektywnej przewodności cieplnej gruntów mineralnych stacjonarnie
15:15-15:30 Grzegorz Pacanowski, Paweł Czarniak, Przemysław Sobótka Prognozowanie modelu przewodności cieplnej na podstawie wyników badań geoelektrycznych stacjonarnie
15:30-15:45 Przemysław Wojtaszek, Grzegorz Ryżyński, Mateusz Żeruń, Adam Mydłowski, Aleksander Kowalski, Łukasz Nowacki Przykłady wykonywania geologicznych modeli 3D na potrzeby wykonania seryjnych map potencjału geotermii niskotemperaturowej w skali 1:50 000 stacjonarnie
15:45-16:00 Mateusz Żeruń, Aleksandra Łukawska, Edyta Majer, Krzysztof Majer, Grzegorz Ryżyński Właściwości i potencjał termalny podłoża na terenach zurbanizowanych. Studium przypadku - Warszawa stacjonarnie
16:00-17:00   Panel Dyskusyjny Stowarzyszeń i Zrzeszeń: stacjonarnie
§  Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska
§  Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego
§  Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
 
17:00-17:30 Przerwa kawowa / Sesja posterowa
19:00-21:00

Kolacja

 

PIĄTEK 17.09.2021 R.
SESJE REFERATOWO-POSTEROWE

 

6:30-10:00 Śniadanie
8:00-09:00 Rejestracja uczestników
 
9:00-11:00 SESJA VII - Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz planowanie i realizacja inwestycji budowlanych
 
Prowadzący: Maciej Werno
9:00-9:15 Jędrzej Wierzbicki Geostatystyczne modelowanie podłoża a niepewności modelu geologiczno-inżynierskiego online
9:15-9:30 Szymon Węgliński Koszty występujące w cyklu życia obiektu budowlanego wynikające z niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego stacjonarnie
9:30-9:45 Edyta Majer, Adam Roguski, Aleksandra Łukawska, Alicja Grabowska Problematyka oznaczania i opisu gruntów według Eurokodu 7 stacjonarnie
9:45-10:00 Marek Barański Uwagi o laboratoryjnych badaniach parametrów geotechnicznych stacjonarnie
10:00-10:15 Grzegorz Pacanowski, Paweł Czarniak, Przemysław Sobótka Korelacja wyników badań ERT z profilami otworów - przykłady zbieżności i rozbieżności, wyjaśnienie przyczyn stacjonarnie
10:15-10:30 Tomasz Bardel Parametry geotechniczne na podstawie lokalnych zależności korelacyjnych na przykładzie Tarnowa stacjonarnie
10:30-10:45 Kamil Kiełbasiński, Paweł Dobak, Łukasz Kaczmarek, Sebastian Kowalczyk Wpływ zaburzeń glacitektonicznych w iłach neogeńskich na warunki stateczności na przykładzie skarpy warszawskiej  online
10:45-11:00 Leszek Kaszubowski Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na zmiany parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, niespoistych i organicznych online
 
11:00-11:30 Przerwa kawowa / Sesja posterowa
 
11:30-13:00 SESJA VII c.d.- Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz planowanie i realizacja inwestycji budowlanych
 
Prowadzący: Edyta Majer
11:30-11:45 Małgorzata Hołowińska Potencjalny wpływ likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” na geotechniczne warunki gruntowo-wodne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie rejonu online
11:45-12:00 Marek Tarnawski, Tomasz Godlewski Analiza przyczyn katastrofy budowlanej na zamku w Szczecinie w świetle dotychczasowych ustaleń stacjonarnie
12:00-12:15 Piotr Zawrzykraj Niekontrolowane zmiany w środowisku geologicznym wywołane działalnością węzła betoniarskiego w obrębie osadów niespoistych tarasu praskiego w Warszawie stacjonarnie
12:15-12:30 Michał Pawłowski, Michał Tarnowski Efektywność konstrukcji zamiennych warstw ochronnych podtorza online
12:30-12:45 Michał Ćwiklik, Bernadetta Pasierb, Sławomir Porzucek Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej jako narzędzia do oceny skuteczności procesu iniekcji - przykład z obszaru drogi krajowej nr 47 online
 
12:45-13:30 Dyskusja generalna i zamknięcie Sympozjum
 
13:30-14:30 Obiad
Attachments:
Download this file (Program 7.WPGI 2021.pdf)Program 7.WPGI 2021.pdf862 kB2021-09-13