Podczas Sympozjum planujemy zorganizować cztery warsztaty:

  • Warsztaty nr 1 dotyczące badań terenów zdegradowanych.
  • Warsztaty nr 2 dotyczące dostępu do baz danych geologicznych.
  • Warsztaty nr 3 dotyczące uwarunkowań rozwoju geotermii niskotemperaturowej.
  • Warsztaty nr 4 dotyczące opisu, oznaczania i klasyfikacji gruntów/skał zgodnie z normami PN-EN ISO 14688, PN-EN ISO 14689, wydzielania warstw geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych oraz doboru parametrów fizyczno-mechanicznych w oparciu o Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem ich do stosowania przez GDDKiA.