Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. W jego skład wchodzi główna siedziba w Warszawie i siedem jednostek regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław).

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy geologicznej w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Jednym z nich jest rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych.

Organizacją konferencji zajmują się pracownicy Centrum Geozagrożeń, którzy realizują projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Jego celem jest ograniczenie strat materialnych na osuwiskach poprzez uwzględnianie ruchów masowych w planowaniu inwestycji oraz wsparcie eksperckie na etapie zabezpieczenia osuwisk i odbudowy zniszczonych obiektów budowlanych. SOPO składa się z kilku elementów: mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, monitoringu powierzchniowego oraz wgłębnego osuwisk, prac interwencyjnych, prognoz osuwiskowych, baz danych o osuwiskach, programów edukacyjnych  zapobiegających „amnezji osuwiskowej” oraz prac badawczo-rozwojowych udoskonalających metody badań osuwisk. Obecnie realizowany jest III etap projektu, który można nazwać platformą wsparcia dla administracji rządowej i samorządowej, a co za tym idzie dla społeczeństwa.


LOGA PIG PIB PL KOLOR

 PSG PL

tytul centrum geozagrozenia

 

logo sopo1

 

 

Organizacja Konferencji jest dofinansowywana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp 12