Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących współcześnie, podnosi znaczenie badań nad paleoklimatem. Dużą rangę mają badania klimatu i poznanie mechanizmów jego zmian na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych.

Przedstawienie zmian paleoklimatycznych przez pryzmat wieloaspektowych badań geologicznych pozwala na nowe ujęcie tych zagadnień i dostrzeżenie wielu powiązań z pozoru odległych dziedzin badawczych z obserwowanymi współcześnie zmianami klimatycznymi, ich modelowaniem i prognozowaniem.

Dwudniowa Konferencja będzie płaszczyzną do przedstawienia nowych wyników badań z szerokiego zakresu zagadnień paleoklimatycznych.

Na konferencji będą prezentowane wyniki badań zmian klimatycznych w szerokim kontekście czasowym – od najdawniejszych epok do dzisiaj.

Dyscypliny naukowe skupiające w swym zakresie badania paleoklimatyczne są bardzo rozległe, to zarówno badania podstawowe jak i stosowane m.in.: paleobotanika wraz z palinologią, paleontologia kręgowców i bezkręgowców, badania lessów, paleolimnologia, geologia izotopowa, badania paleomagnetyczne, badania termiki skał przypowierzchniowych, badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze, datowania radiometryczne skał, analiza zapisu cykli orbitalnych Milankovitch’a, cykli glacjalno-interglacjalnych, geotektonika, paleogeografia, klimatostratygrafia, cyklostratygrafia, stratygrafia sekwencji, sedymentologia, mineralogia i geochemia, występowanie surowców skalnych związanych ze strefami klimatycznymi, zmiany klimatyczne a chemizm wód podziemnych, rejestracja zdarzeń klimatycznych, modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych.

Ewidencja zmian paleoklimatycznych pozwala zrozumieć zachodzące obecnie, często dość gwałtowne, procesy oraz odpowiedzieć na pytanie czy działalność człowieka wzmacnia bądź osłabia współczesne zmiany klimatyczne.