9 grudnia 2020 (środa)

10.00

-

10.10

Otwarcie Konferencji

Dr Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

10.10

-

10.50

Referat wprowadzający

Dr. Roger Higgs
Late Holocene ~350–450AD sun-driven rapid global warming and ~3-meter sea-level rise: geological, archaeological and astrophysical synthesis

10.50

-

 12.35

 I sesja referatowa – paleozoik, mezozoik

Referat Dr hab. Artur Błachowski, J. Gatlik, K. Komędera, M. Rakociński
Spektroskopia Mössbauera 57Fe w badaniach paleośrodowiskowych warunków redox na przykładzie dewońskiego kryzysu Hangenberg 
Referat Mgr Maria Gajewska, Zofia Dubicka, Wojciech Kozłowski
Wpływ fotosymbiozy na radiację pierwszych wielokomorowych otwornic środkowopaleozoicznych (środkowy dewon) 
Referat Dr Anna Mader, Karol Jewuła
Odzwierciedlenie globalnych zmian klimatycznych na granicy smitu i spatu (wczesny trias) w mikroflorze Polski 
Poster Karolina Paszcza 
Środkowotriasowe wężowidła (Ophiuroidea, Echinodermata) z Sadowej Góry (Jaworzno, południowa Polska) 
Referat Dr Michał Krobicki, Maria Barbacka, Irena Debeljak, Luka Gale, Špela Goričan, Jolanta Iwańczuk, Marianna Kati, Maja Martinuš, Bardhyl Muceku1, Kabi Raj Paudyal, Krzysztof Starzec, Igor Vlahović, Alexandra Zambetakis-Lekkas 
Paleoklimatyczne uwarunkowania rozmieszczenia wczesnojurajskich budowli małżowych południowego brzegu Tetydy
Referat Prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Wolfgang Ruebsam, Lorenz Schwark
Jurajski cykl węglowy i materia organiczna jako wskaźniki powiązanych z paleoklimatem zmian poziomu morza i mobilizacji kopalnej materii organicznej

12.35

-

13.00

Przerwa

13.00

-

14.25

 II sesja referatowa - mezozoik

Referat  Dr Gustaw Konopka, Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Irena Górska
Wietrzenie laterytowe skał ultrazasadowych i jego znaczenie złożotwórcze 
Referat  Dr hab. Hubert Wierzbowski, Alexei Ippolitov, Denis Gulyaev, Mikhail Rogov
Callovian oxygen and carbon isotope record of the Russian Platform 
Poster  Dr Agata Jarzynka, Artur Górecki, Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Grzegorz Pacyna, Grzegorz Niedźwiedzki
Adaptacje środowiskowe w jurajskiej florze z wiercenia Cianowice 2 
Referat Dr hab. Jacek Grabowski, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń, Patrycja Wójcik-Tabol, Andrzej Chmielewski
Zmiany paleoklimatyczne w interwale granicy jura/kreda na platformie europejskiej – implikacje stratygraficzne 
Referat Mgr Damian Lodowski, Andrzej Pszczółkowski, Jacek Grabowski
Zapis systemu depozycji przełomu jury i kredy sukcesji wierchowej Tatr (profil Giewontu): stratygrafia i zmiany paleośrodowiskowe

10 grudnia 2020 (czwartek)

 10.00

 -

 10.40

Referat wprowadzający

Prof. dr hab. Leszek Marks
Współczesne globalne ocieplenie – naturalne czy antropogeniczne?

 10.40

 -

 12.20

III sesja referatowa mezozoik, kenozoik

Referat Dr Igor Niezgodzki
Wpływ CO2 oraz subarktycznych połączeń morskich na klimat oraz formowanie pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym u schyłku kredy

Referat    Mgr Weronika Wierny
Zapis otwornicowy odzwierciedlający zmiany klimatyczne w Europie w środkowym mastrychcie 
Referat   Dr Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Małgorzata Jugowiec, Małgorzata Garecka, Urszula Hara, Leszek Jankowski, Tomasz Malata, Piotr Nescieruk
Zapis kopalny uwarunkowań środowiskowych i termalnych w paleogenie: przykłady z polskich Karpat zewnętrznych 
Referat    Dr hab. Jakub Witkowski
Głębokomorska biogeniczna sedymentacja krzemionkowa w kontekście wahań klimatycznych paleogenu
Referat    Dr Urszula Hara
Climatic event in the fossil records of the Ypresian/Lutetian bryozoan biota: (Early Cenozoic, Seymour Island, Antarctic Peninsula)

12.20

 -

 12.40

 Przerwa

 12.40

 -

 14.15

 IV sesja referatowa kenozoik

   Referat Dr hab. Marek Widera, Tomasz Zieliński
Mioceńskie zmiany klimatu i środowisk sedymentacyjnych na Niżu Polskim – wstępne wyniki badań z konińsko-adamowskich odkrywek węgla brunatnego 
   Poster Mgr Lilianna Chomiak, Paweł Kaczmarek, Michał Kubiak, Paweł Urbański, Robert Wachocki, Marek Widera
Sedymentacyjny zapis paleopowodzi na obszarze środkowomioceńskich torfowisk (odkrywki Jóźwin IIB i Tomisławice, PAK KWB Konin S.A.) 
   Poster Dr hab. Elżbieta Worobiec, Grzegorz Worobiec, Marek Widera
Mikroszczątki grzybów z mioceńskiego pokładu węgla brunatnego z Adamowa jako wskaźniki paleoklimatu - wstępne wyniki badań 
   Referat Dr hab. Barbara Słodkowska, Jacek Kasiński
Czynniki środowiskowe i klimatyczne warunkujące zmiany charakteru sedymentacji klastycznej zapisane w osadach późnego neogenu 
Referat Dr Marcin Żarski, Katarzyna Pochocka-Szwarc
Plejstoceńskie cykle klimatyczne na południowo-wschodnim Podlasiu i Polesiu – zapis w osadach
   Referat  Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, Hanna Winter, Olga Rosowiecka, Stanisław Lisicki
Klimat, środowisko oraz stratygrafia osadów w profilu Domuraty 2 (NE Polska) na podstawie wyników analiz geologicznych, paleobotanicznych i paleomagnetycznych 
   Poster Mgr Artur Górecki, Anna Hrynowiecka, Joanna Zalewska-Gałosz, Marcin Żarski
Oscylacje klimatyczne w zapisie mazowieckiej sukcesji pyłkowej na stanowisku Skrzynka II (Równina Łukowska)
   

11 grudnia 2020 (piątek) 

10.00

 -

 11.55

 V sesja referatowa czwartorzęd

   Referat Dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, Joanna Stańczak
Początek interglacjału eemskiego w świetle analiz geochemicznych osadów jeziornych 
   Referat Dr hab. Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski, Abdelfattah Zalat, Magdalena Suchora, Kamil Kultys
Zapis klimatu interglacjału eemskiego w profilu K2-19 Kozłów (Równina Garwolińska)
   Poster Aleksandra Bober, Dorota Brzozowicz, Danuta Drzymulska, Marcin Żarski, Irena Agnieszka Pidek
Zapis paleobotaniczny sukcesji eemskiej - stanowisko Jagodne (Równina Garwolińska)
   Poster Dr hab. Monika Niska
Zmiany klimatyczne i środowiskowe w interglacjale eemskim w świetle wyników analizy kopalnych Cladocera
   Poster Joanna Rychel, Radosław Wasiluk, Dominika Sieradz, Barbara Massalska, Jerzy Nawrocki
Zapis warunków klimatycznych od schyłku interglacjału eemskiego (MIS 5) po maksymalny zasięg zlodowacenia Wisły (MIS 2) na stanowisku Stara Maryśka II (Północne Mazowsze)
   Referat Dr hab. Anna Hrynowiecka, Bartosz Kotrys
Różnice w oszacowaniu średnich temperatur powietrza we wczesnym Vistulianie na podstawie analiz palinologicznych i Chironomidae z profilu osadów z Gorzowa Wielkopolskiego (NW Polska)
   Referat Dr Michał Tomczak, Jérôme Kaiser, Krzysztof R. Borówka, Anna Hrynowiecka, Joanna Sławińska, Bartosz Kotrys, Krzysztof Stefaniak, Adam Kotowski, Helge W. Arz
Zmienność średniej rocznej temperatury powietrza w północno-zachodniej Polsce w późnym plejstocenie
   Referat Mgr Artur Teodorski
Zmiany dostawy materiału terygenicznego do zastoiska warszawskiego na podstawie pomiarów podatności magnetycznej w stanowisku Dębe - wstępne wyniki

 11.55

 -

 12.15

 Przerwa

 12.15

 -

 14.00

 VI sesja referatowa - czwartorzęd

Referat Dr Wojciech Granoszewski, Marek Krąpiec, Włodzimierz Margielewski, Anna Hrynowiecka, Bartłomiej Kotrys, Wojciech Drzewicki, Justyna Ryłko
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych
Poster Dr Wiesława Radmacher, Martin J. Head, Vartika Singh
Zmiany paleoceanograficzne podczas ostatniego interglacjału w subarktycznej strefie Atlantyku
 Referat Andrzej Gałaś, Tomasz Kalicki, Slávka Gałaś
Analiza potencjalnego wpływu erupcji wulkanów w holocenie i zanieczyszczeń przemysłowych na zmiany środowiska i klimatu w Polsce
 Poster Dr Wojciech Drzewicki, Małgorzata Malkiewicz, Mateusz Meserszmit Marek Krąpiec
Zmiany klimatyczne w holocenie na podstawie badań izotopowych i palinologicznych profilu torfowego w Sudetach Wschodnich
 Referat Dr Izabela Ploch
Gdzie powinna być geologia – pokłosie Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klimatu
Poster Józef Gorell
Wpływ grawitacji na zmiany geologiczne i klimatyczne Ziemi

13.40

-

14.10

 Dyskusja i zakończenie konferencji

 
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu.